بست تنشن(جفتی) LQ2170 & 2180

|بست تنشن(جفتی) LQ2170 & 2180