توضیحات

چاپگر سوزنی بانكی الیوتی PR4 SL با هد سوزنی و مكانیزم چاپ به صورت دوطرفه، امكان چاپ چك، بلیط ها، انواع فرم ها وفیشهای بانكی، نسخه های دارویی، قابلیت فارسی سازی و امكان فارسی سازی سخت افزاری با حروف مختلف قابلیت چاپ یك نسخه اصل و چهار نسخه كپی با سرعت چاپ حداكثر ۳۰۷ كاراكتر در ثانیه هد سوزنی با مكانیزم چاپ به صورت دو طرفه بسیار كم حجم، سریع، مناسب وامكان چاپ چك، بلیط ها، انواع فرم ها و فیش های بانكی، نسخه های دارویی است .